Hoe komt het CBS aan deze cijfers?

De resultaten zijn afkomstig uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2017 tot en met 2021, van CBS en RIVM. Op basis van een steekproef uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn aan mensen van 0 jaar of ouder in de enquête vragen gesteld over diverse onderwerpen die relateren aan gezondheid. De vragen over bewegen worden gesteld aan personen van 4 jaar of ouder. In 2019 zijn vragen over bewegingsonderwijs op school toegevoegd voor jongeren in het middelbaar onderwijs en mbo. Dit heeft invloed op de vergelijkbaarheid van de cijfers voor en na 2019 voor deze doelgroep (12-17 jarigen). Voor kinderen tot 12 jaar werden de vragen beantwoord door de ouder of verzorger. Om er voor te zorgen dat de groep deelnemers een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking, zijn de uitkomsten gewogen naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, landsdeel, huishoudgrootte, inkomen, vermogen, enquêteseizoen en, met ingang van 2018, doelgroep.
In dit nieuwsbericht worden alleen de statistisch significante verschillen beschreven.

Enquêtering in 2020 en 2021 in coronacrisis

In 2020 werd de waarneming voor de Gezondheidsenquête beïnvloed door de coronacrisis. In een deel van dit jaar was niet mogelijk om aan huis interviews af te nemen, en kwam er alleen via internet respons binnen. Om hiermee om te kunnen gaan is het weegmodel van de Gezondheidsenquête aangepast voor 2020. Daarbij is gebruik gemaakt van tijdreeksmodellen om te kunnen corrigeren voor het wegvallen van een deel van de waarneming. Meer informatie hierover kunt u vinden in deze nota.
In augustus 2021 heeft het RIVM een rapport uitgebracht over de 2020-cijfers over sport- en beweeggedrag. Dit naar aanleiding van de bijzondere corona-omstandigheden die er waren in 2020 en de mogelijke impact daarvan op de cijfers over deze onderwerpen. Dit rapport is hier te vinden: Sport- en beweeggedrag in 2020.
Ook in 2021 had de waarneming voor de Gezondheidsenquête te kampen met aanpassingen, als gevolg van corona(maatregelen). Daar is op dezelfde manier mee omgegaan als in 2020.