EU-richtlijn

De methode uit de EU-richtlijn ‘meet’ in hoeverre de binnenlandse elektriciteitsvoorziening gevoed wordt door binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit. Voordeel van deze methode is dat sterke fluctuaties in de totale elektriciteitsproductie als gevolg van de bewegelijke internationale elektriciteitsmarkt niet doorwerken op het aandeel. In de EU-methode wordt genormaliseerd voor wind en waterkracht, maar niet voor zon. De indirecte elektriciteitsproductie uit groen gas wordt ook meegenomen.

Met ingang van verslagjaar 2021 is de methode voor het normaliseren van windenergie gewijzigd als gevolg van het in werking treden van een update van de EU-richtlijn Hernieuwbare energie. Wind op land en wind op zee worden nu apart genormaliseerd wat een nauwkeuriger beeld geeft van genormaliseerde productie in jaren dat de verhouding tussen wind op land en wind op zee snel veranderd.

Vanaf 2021 gelden er nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa. Het is op het moment van schrijven van dit artikel onduidelijk of alle vaste biomassa, die in Nederland verbruikt wordt, aan deze nieuwe duurzaamheidscriteria voldoen. Ook is het niet duidelijk of er eventueel een overgangsregeling komt. In dit artikel is ervan uitgegaan dat vaste biomassa mee mag blijven tellen als hernieuwbare bron voor elektriciteit.