Inkomsten landbouw

Hier: de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten. Het is de beloning voor de productiefactoren grond, kapitaal en arbeid. De cijfers over het reële inkomen zijn gecorrigeerd voor inflatie.