Productieplafond

Nederland is voor het gebruik van dierlijke mest gehouden aan de norm in de Nitraatrichtlijn van 170 kilogram stikstof per hectare. In bepaalde situaties mag een hogere bemestingsnorm worden toegepast (derogatie). Een voorwaarde voor de verleende derogatie is dat de fosfaatproductie in de mest in Nederland niet hoger uitkomt dan 172,9 miljoen kilogram fosfaat. Voor stikstof geldt een maximum van 504,4 miljoen kg. Dit betreft de uitscheiding van stikstof zonder aftrek van gasvormige verliezen in de vorm van ammoniak en andere stikstofverbindingen die optreden tijdens de opslag van mest.

De productieplafonds zijn gelijkgesteld aan de productie van de Nederlandse veestapel in 2002. Bij overschrijding van de productieplafonds zou volgens de Europese Commissie, gezien de beschikbare plaatsingsruimte voor dierlijke mest, de druk op de mestmarkt in Nederland onverantwoord groot worden.