Verwacht aantal levend geboren kinderen

Het verwachte aantal kinderen dat in een week wordt geboren, is geschat op basis van het waargenomen aantal geboren kinderen in de voorgaande vijf jaar. Daarvoor is eerst voor elk jaar het aantal geboorten per week bepaald. Vervolgens is per week een gemiddelde van het aantal in die week en de zes omliggende weken geboren kinderen bepaald. Dit gemiddelde levert een benadering van het verwachte aantal kinderen dat in een week geboren wordt. De marges rond het verwachte aantal geboorten zijn geschat op basis van de waargenomen spreiding in het aantal levend geboren kinderen per week.

Voor de jaren 2016 tot en met 2019 zijn de definitieve cijfers gebruikt. Nagekomen berichten van het voorgaande jaar zijn bij het verslagjaar geteld. De cijfers over 2020 en 2021 hebben een voorlopig karakter. De weekcijfers kunnen licht afwijken van de maandcijfers die op StatLine staan, omdat later ontvangen geboorteberichten zijn meegeteld.