Financieel kwetsbaar huishouden

Een huishouden van een zelfstandige is financieel kwetsbaar zodra bij het wegvallen van het zelfstandigeninkomen de resterende financiële middelen onder de minimumloongrens terecht komen. Of een huishoudens financieel kwetsbaar is, is gesimuleerd in twee stappen. In de eerste stap wordt bekeken of het resterende bruto-inkomen van het huishouden op maandniveau boven of onder het brutominimumloon vallen. Is er sprake van een tekort, dan wordt in de tweede stap de eventueel beschikbare vermogensbuffer (dat zijn de direct beschikbare liquide middelen, te weten het geld op lopende rekeningen en spaarrekeningen, en de aandelen) gedeeld door dit maandelijkse tekort. Dit resulteert in het aantal maanden waarmee het gederfde zelfstandigeninkomen kan worden opgevangen. Is er geen inkomenstekort of kan het huishouden met de vermogensbuffer minstens twaalf maanden vooruit, dan is het huishouden niet financieel kwetsbaar.