Financiële regelingen

In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) brengt het CBS de deelname aan- en effecten van deze maatregelen in kaart. Regelmatig wordt een cijferoverzicht samengesteld. In deze rapportages wordt het gebruik van de verschillende regelingen in beeld gebracht naar economische branches en andere bedrijfskenmerken. De economische ontwikkeling van deelnemende bedrijven zal, op het moment dat daarvoor gegevens beschikbaar zijn, in de loop van de maanden worden gevolgd.

Het vierde rapport is gepubliceerd op 2 oktober 2020 en bevat cijfers over gebruikers van de volgende regelingen tot en met 31 augustus: 

NOW-1.0 - De eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-regeling) was voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20 procent in een aangesloten periode van drie maanden. De NOW voorziet in een vergoeding van de loonkosten. Werkgevers konden de NOW-1.0 tot 6 juni 2020 aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 

NOW-2.0 - De tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid is de opvolger van NOW-1.0 en geldt voor werkgevers die in de periode t/m 1 oktober 2020 wederom een omzetverlies van minimaal 20 procent verwachten. De regeling voor een vergoeding van de loonkosten kent enkele gewijzigde voorwaarden ten opzichte van NOW-1.0.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 - De TOGS bestond uit een eenmalige uitkering van 4 duizend euro voor MKB-bedrijven die in de periode 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 minstens 4 duizend euro aan vaste lasten verwachtten te maken en minstens 4 duizend euro aan omzetverlies. De regeling werd opengesteld op 27 maart en kon aangevraagd worden tot en met 26 juni 2020. De regeling was bedoeld voor verschillende specifieke bedrijfstakken volgens een vastgestelde lijst met SBI-codes (branches). Na initiële openstelling is de lijst met bedrijfstakken verschillende malen uitgebreid. De rapportage reflecteert de bedrijfstakken volgens de laatste uitbreiding van 12 juni 2020. Sinds 29 april 2020 mochten ondernemers niet alleen gebruik maken van de regeling als hun hoofdactiviteit onder de vastgestelde SBI-codes valt, maar ook als dat geldt voor hun nevenactiviteit. De regeling is uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is de uitvoeringsinstantie van vele overheidsregelingen, gericht op het ondersteunen van bedrijven. Voor de vastgestelde lijst met SBI-codes TOGS, zie:
Vastgestelde SBI-codes Tegemoetkoming schade COVID-19

Tegemoetkoming Vaste Lasten - De TVL-1 is de opvolger van de TOGS, met enkele gewijzigde voorwaarden. MKB-ondernemers met een verwacht omzetverlies van minimaal 30 procent in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 kunnen een subsidie krijgen van maximaal 50 duizend euro voor een deel van hun vaste lasten. De regeling geldt voor nagenoeg dezelfde bedrijven (op basis van SBI-codes) als de TOGS. De uitzonderingen zijn enkele bijkomende aanvullingen zoals de recreatieluchtvaart (onderdeel van SBI 5110). Per 1 oktober zal de regeling, als onderdeel van het zogeheten derde noodpakket, onder gewijzigde voorwaarden doorlopen t/m 30 juni 2021 in perioden van steeds drie maanden (TVL-1-2, TVL-1-3 en TVL-1-4). Voor de vastgestelde lijst met SBI-codes TOGS, zie:Vastgestelde SBI_codes Tegemoetkoming vaste lasten

Uitstel betaling van belastingen - Ondernemers kunnen bij de Belastingdienst uitstel aanvragen voor het betalen van belastingen. De regeling loopt tot 1 oktober 2020, de invorderingsrente en de belastingrente worden daarbij op 0,01 procent gezet. Er worden ook geen verzuimboetes opgelegd. Het betalingsuitstel kan voor alle soorten nationale belastingen verleend worden en het uitstel geldt voor drie maanden. Voor de volgende vijf soorten belastingen geldt dat bij een uitstelaanvraag voor één belasting, het uitstel voor alle vijf wordt verleend: inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Alleen deze vijf belastingen zijn in deze rapportage opgenomen.

Verruiming BMKB - Bij de borgstelling BMKB-kredieten staat de overheid garant voor een deel van de lening, waardoor ondernemers makkelijker geld kunnen lenen. In verband met de corona-crisis is de reguliere regeling verruimd (BMKB-C). Dat houdt in dat de overheid niet voor 50 procent van het krediet borg staat, maar voor 75 procent. Ook andere voorwaarden, zoals de looptijd van de garantie en de premie zijn versoepeld. MKB-bedrijven kunnen bij banken en andere geaccrediteerde financiële dienstverleners terecht voor een lening onder de BMKB-C voorwaarden. 

Verruiming GO - Via de verruiming van Garantie Ondernemingsfinanciering biedt de staat (middel)grote bedrijven de mogelijkheid om financiering voor liquiditeit veroorzaakt door corona te verkrijgen die anders niet mogelijk was geweest. Door de GO-C kunnen banken een 80 procent of 90 procent staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen (i.p.v. 50 procent bij de reguliere GO-regeling). Het percentage staatsgarantie is afhankelijk van de omzet van de onderneming. Leningen van maximaal 150 miljoen euro zijn tot maximaal 135 miljoen euro gegarandeerd.

Verruiming BL - Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw is sinds 18 maart uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet in verband met corona. Gezonde landbouw-, tuinbouw-, visserij- en aquacultuurbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven. De overheid staat voor 70 procent van het krediet borg. Het maximale overbruggingskrediet is anderhalf miljoen euro per bedrijf.

COL - Groeibedrijven - zoals startups, scale-ups en (innovatieve) MKB bedrijven - kunnen via Techleap.nl een corona-overbruggingslening aanvragen. De Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) voeren deze regeling uit. Een lening tegen een rentetarief van 3 procent kan variëren tussen de 50 duizend euro en 2 miljoen euro. 

Regelingen met betrekking tot Qredits - Qredits is een stichting zonder winstoogmerk, opgericht in 2009 met steun van banken en het ministerie van EZK. Het doel van de stichting is om vooral startende ondernemers die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen, te voorzien van leningen tot 250 duizend euro en advies. Klanten van Qredits kunnen in verband met corona gebruik maken van de mogelijkheid om uitstel van aflossing gedurende zes maanden op een lopende lening te krijgen. Daarnaast kunnen bedrijven in verband met Corona bij Qredits een nieuw overbruggingskrediet van maximaal 25 duizend euro met een rente van 2 procent in het eerste jaar aanvragen.

Tegemoetkoming fritesaardappeltelers en sierteeltsector - Specifieke regelingen zijn opgezet om ondernemers in de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen te ondersteunen. De tegemoetkoming voor de sierteelt en onderdelen in de voedingstuinbouw is gericht op ondernemers met meer dan 30 procent verlies van omzet of brutowinst in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020. De vergoeding voor telers van consumptie of fritesaardappelen is maximaal 40 procent van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020. Beide regelingen werken met een voorschot (50 procent van de tegemoetkoming voor sierteelt, en 30 procent van de tegemoetkoming voor fritesaardappelen). Na definitieve vaststelling ontvangt de ondernemer de rest van het bedrag of wordt het bedrag teruggevorderd indien de aanvraag niet is goedgekeurd. De regelingen worden uitgevoerd door RVO.