Stelsel van waterschapsheffingen

Het stelsel van waterschapsheffingen is per 2009 gewijzigd voor de gemoderniseerde Waterschapswet. Tot en met 2008 werden de kosten van waterkering, waterbeheersing en (vaar)wegenbeheer per deeltaak betaald uit aparte, zogenoemde omslagheffingen. De zorg voor de waterkwaliteit en de afvalwaterzuivering werd bekostigd uit de waterverontreinigingsheffing.

Met ingang van 2009 zijn de omslagheffingen en een deel van de 'oude' verontreinigingsheffing opgegaan in een nieuwe watersysteemheffing. Het resterende deel van de ‘oude’ verontreinigingsheffing, bestemd voor afvalwaterzuivering, heet sinds 2009 zuiveringsheffing. Voor directe van afvalwater lozingen op oppervlaktewater kan een waterschap in het huidige stelsel een verontreinigingsheffing opleggen. Bij het wegenbeheer, een taak die vijf waterschappen hebben, kan een waterschap ervoor kiezen om een aparte wegenheffing in te stellen of om de kosten van deze taak te verhalen met de watersysteemheffing.