Internationale kenniswerkers

Personen geboren in een ander land dan waar ze woonachtig zijn, met een hoog opleidingsniveau, die behoren tot de beroepsbevolking zoals gedefinieerd in de EU Labour Force Survey. Dat wil zeggen wonend in een particulier huishouden, 15 jaar of ouder en met betaald werk (werkzame beroepsbevolking) of als dat niet het geval is, op zoek naar betaald werk en hier direct voor beschikbaar (werkloze beroepsbevolking).
Het opleidingsniveau is het hoogst behaalde niveau (kwalificatie) van de betreffende persoon. De indeling is gebaseerd op de International Standard Classification of Education (ISCED). Onder een 'hoog opleidingsniveau' valt het tertiair onderwijs. Het tertiair onderwijs omvat hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en beroepsonderwijs op dit niveau.
Om internationaal te kunnen vergelijken, wijkt deze definitie van internationale kenniswerkers af van de afbakening die het CBS doorgaans hanteert. Een verwant begrip als ’kennismigranten’ hangt bijvoorbeeld vaak samen met het migratiebeleid dat wordt gehanteerd in een land. Er wordt dan uitgegaan van de regelingen die er zijn voor deze groep, zoals de kennismigrantenregeling, waarin onder andere is bepaald dat kennismigranten van buiten de EU / EFTA een bepaald inkomen moeten verdienen, conform het salariscriterium dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst hanteert. Het beleid en de regelingen zijn echter landspecifiek, waardoor ze moeilijk internationaal te vergelijken zijn.