Inkomen van zelfstandigen naar bedrijfstak

In dit bericht worden personen die op grond van hun jaarinkomen vooral als zelfstandige zijn ingedeeld onder de loep genomen. Deze zelfstandigen hebben een geregistreerd inkomen, en zijn op 1 januari van het onderzoeksjaar woonachtig in een particulier huishouden. In deze context is een zelfstandige iemand die arbeid verricht voor eigen rekening of risico;
• in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer), of
• als directeur-grootaandeelhouder (dga), of
• in het bedrijf of de praktijk van een gezinslid (meewerkend gezinslid), of
• als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep).

Het inkomen als zelfstandige omvat alleen het (persoonlijke primaire) inkomen uit eigen onderneming, loon directeuren en overige inkomsten uit arbeid. Het mediane inkomen is gelijk aan het middelste inkomen indien de inkomens van alle personen van laag naar hoog worden gerangschikt.

Bij de bedrijfstakken wordt uitgegaan van de Standaard bedrijfsindeling (SBI2008). De hoofdindeling is op het zogenaamde letter of 1e-digit niveau, en de gepresenteerde branches zijn de 4-digit categorieën die hieronder vallen.