Revisie

Het CBS heeft de R&D-statistiek gereviseerd. Hierdoor zijn de indicatoren voor de jaren 2013 tot en met 2017 gewijzigd. De revisie is ingegeven door wijzigingen in de internationale richtlijnen voor het samenstellen van de R&D-statistiek (OESO, 2015). De belangrijkste wijzigingen betreffen:

—Een duidelijke scheiding tussen R&D met ingeleend personeel en volledig uitbestede R&D. R&D uitgevoerd met ingeleend personeel behoort tot de eigen R&D. Dit heeft geresulteerd in een opwaartse bijstelling.
—Het invoeren van een ondergrens van 0,1 fte alvorens werkzaamheden van een persoon tot R&D mogen worden gerekend. Dit heeft geresulteerd in een neerwaartse bijstelling die echter qua omvang veel kleiner is dan de bijstelling bij het voorgaande punt.
—De afbakening van de bedrijven- en overheidssector is in lijn gebracht met de internationale richtlijnen voor de nationale rekeningen. Dit heeft geleid tot een toename van de R&D in de bedrijvensector en een evenredige afname van de overheidssector.

Bij de revisie van de statistiek zijn tevens de meest actuele bronnen en methoden ingezet.