Exportverdiensten

Om iets over het belang van exportgoederen te kunnen zeggen is gekeken naar de exportverdiensten. Dat zijn de verdiensten die Nederland overhoudt aan de exportomzet. De cijfers zijn berekend aan de hand van input- en outputtabellen en aanbod- en gebruiktabellen van Nationale Rekeningen (NR). De 116 onderzochte NR-goederengroepen zijn ingedikt tot 65 goederenaggregaten om een zo goed mogelijke vergelijking tussen goederen te kunnen maken. Deze 65 zijn nogmaals ingedikt tot zeven goederencategorieën om een totaalbeeld van Nederland te laten zien. Wederuitvoer is niet meegenomen in het onderzoek, het gaat dus enkel om de export van Nederlandse makelij. De NR-concepten wijken af van de IHG-concepten (bronstatistiek) en dat is de reden dat de totale export van Nederlandse makelij hier een ander getal geeft dan te vinden in bepaalde StatLinetabellen.

In vergelijking met een eerder soortgelijk artikel verschillen bepaalde 2015-cijfers in verband met een tussentijdse revisie van de cijfers bij Nationale Rekeningen. Daarmee is er sprake van een nieuwe tijdreeks (2015-2018) die niet helemaal te vergelijken is met de oude tijdreeks voor revisie.