Kennismigrant (en de andere onderscheiden categorieën)

Immigranten hebben verschillende motieven om naar Nederland te immigreren. Het migratiemotief van immigranten buiten de EU/EFTA is afkomstig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en gebaseerd op de vergunning die afgegeven is. In het huidige onderzoek is onderscheid gemaakt tussen:

Gezinsmigranten

Er was sprake van gezinsmigratie wanneer een Indiase immigrant wegens gezinsvorming of gezinshereniging naar Nederland kwam. Vaak reisden deze immigranten hun partner of een ander gezinslid na.

Arbeidsmigranten

Er was sprake van arbeidsmigratie wanneer een Indiase immigrant naar Nederland kwam om economische bezigheden te verrichten. In het huidige onderzoek zijn arbeidsmigranten opgesplitst in:

  •  Kennismigranten
    Onder kennismigranten worden arbeidsmigranten verstaan die een inkomen conform het IND-salariscriterium verdienen. Ter indicatie: het IND-salariscriterium voor een kennismigrant van 30 jaar of ouder was 4 324 euro bruto per maand exclusief vakantiegeld in 2017.
  • Overige arbeidsmigranten
    Tot de overige arbeidsmigranten worden alle arbeidsmigranten met een andere IND vergunning dan de kennismigranten gerekend.

Studiemigranten

 Er was sprake van studiemigranten wanneer een Indiase immigrant naar Nederland kwam om een studie te volgen aan een onderwijsinstelling.

Overige immigranten

Onder het migratiemotief overig vielen onder andere motieven als stage, medische behandeling.