Fosfaatreductieplan

Sectorpartijen en het voormalige ministerie van Economische Zaken hebben een maatregelpakket opgesteld dat tot doel heeft de fosfaatproductie van de gehele Nederlandse veestapel voor het einde van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatie van de Nitraatrichtlijn (172,9 miljoen kilogram fosfaat). Het pakket is opgebouwd uit drie maatregelen die zijn gericht op de melkveehouderij: verlaging van het fosforgehalte in melkveemengvoer, een subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij en een regeling voor reductie van het aantal melkkoeien en jongvee. In totaal zal de melkveestapel die sterk is gegroeid na afschaffing van het melkquotum met 160 duizend grootvee-eenheden moeten afnemen.