Gewijzigde regelgeving

Per 2017 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vernieuwd. Een van de nieuwe regels is dat ook de investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 moeten worden geactiveerd op de balans. Dit zijn bijvoorbeeld de investeringen in provinciale infrastructuur. Deze mogen niet meer in één keer als last in een bepaald jaar worden genomen, maar komen gespreid terug als afschrijving over de gehele economische levensduur van de investering.

Verder zijn in 2016 de zogenaamde brede doeluitkeringen (BDU) onderdeel geworden van het provinciefonds. Deze BDU hadden een specifiek bestedingsdoel en daarmee gold er een terugbetalingsplicht. De BDU werd tot 2016 geboekt als vooruit ontvangen bijdrage van het Rijk (overlopende passiva). Sinds 2016 is de BDU overgeheveld naar het provinciefonds en komen terug in het exploitatiesaldo van de provincies. Verder is afgesproken dat de provincies eerst de opgebouwde reserves BDU uit de overlopende passiva aanwenden, voordat de bijdragen uit de AU worden aangewend. Dit heeft incidenteel een positief effect op het exploitatiesaldo van provincies.