Aangepaste wetgeving

Met ingang van 1 juli 2016 is een wetswijziging Zorgverzekeringswet van kracht (verbetering wanbetalersregeling). Hierdoor kunnen bijstandsgerechtigden onder voorwaarden uitstromen uit de wanbetalersregeling. Dit geldt ook voor personen die een betalingsregeling met hun verzekeraar sluiten. Vanuit de zorgverzekeraars is in 2015 al vooruitgelopen op de aangepaste wetgeving, wat bijgedragen kan hebben aan de dalende trend vanaf dat jaar.