Schooladvies en eindtoets basisonderwijs

Sinds het schooljaar 2014/’15 geeft de leerkracht vóór 1 maart een eerste schooladvies voor het voortgezet onderwijs aan de leerlingen van groep 8 van de basisschool. De eindtoets wordt daarna (in april/mei) afgenomen bij in principe alle leerlingen in groep 8. Na de gemaakte eindtoets volgt het definitieve schooladvies, dat kan afwijken van het eerste schooladvies. De eindtoets speelt dus geen directe rol meer bij het advies voor het voortgezet onderwijs. Alleen als uit de toets een hoger advies (ten minste een halve onderwijssoort) komt dan het eerste advies van de leerkracht, dan moet dit laatste advies worden heroverwogen. De heroverweging kan leiden tot een aangepast (definitief) schooladvies. Bij een lager advies op de eindtoets mag het advies van de leerkracht niet worden aangepast.
Bij het advies ‘vso/pro/vmbo-b’ zijn de adviezen ‘vso’, ‘praktijkonderwijs’ en ‘vmbo-b’ samengenomen. De eindtoets kent geen advies ‘vso’.
In dit nieuwsbericht is uitgegaan van de kinderen die op 1 oktober van het schooljaar stonden ingeschreven in groep 8 van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) en later in dat schooljaar een schooladvies kregen.