Veiligheidsmonitor

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse landelijke enquête waarin Nederlanders van 15 jaar en ouder worden bevraagd over thema’s als leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over de politie en preventie.

De Veiligheidsmonitor is een steekproefonderzoek. Dit betekent dat de onderzoeksuitkomsten omgeven zijn door een betrouwbaarheidsmarge die, behalve van het gekozen betrouwbaarheidsniveau en het onderzoeksdesign, vooral afhankelijk is van de spreiding in de antwoorden en van het aantal ondervraagde personen. Er is voor een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent gekozen. Dit betekent dat de werkelijke waarde in 95 van de 100 steekproeven tussen de grenzen zal liggen van de marges behorende bij de gevonden waarde.

Bij de Veiligheidsmonitor is in het algemeen sprake van kleine betrouwbaarheidsmarges. Dit komt door het grote aantal landelijke waarnemingen in de steekproef. In 2017 gaat het in totaal om bijna 150 000 personen die aan het onderzoek hebben meegedaan.

Verschillen in uitkomsten, zoals verschillen tussen regio’s en het landelijke gemiddelde of verschillen in uitkomsten tussen jaren, zijn statistisch significant en daarmee inhoudelijk betekenisvol, als de verschillen blijven bestaan na verdiscontering van de bij de uitkomsten behorende betrouwbaarheidsmarges.