Migratiereden

Voor immigranten uit EU/EFTA-landen is de migratiereden gebaseerd op de afgeleide migratiedoelen die door het CBS zijn bepaald. Voor de immigranten uit niet-EU/EFTA-landen is de migratiereden gebaseerd op het migratiemotief dat van de IND komt. Personen die de Nederlandse nationaliteit hebben, hebben geen migratiereden nodig.

Het afgeleide migratiedoel wordt vastgesteld op basis van gegevens uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden. Er is een selectie gemaakt van alle immigranten die zich sinds 1999 in Nederland hebben ingeschreven. Van de geselecteerde immigranten zijn gegevens bekend over onder meer herkomstgroep, generatie, immigratiedatum, immigratiedatum van de ouders, immigratiedatum van de partner, de datum van aanvang van een baan en de datum van de aanvang van een studie. Met deze gegevens is het afgeleid migratiedoel vastgesteld op basis van de volgende beslisregels:

Afgeleid doel en Beslisregel

  • Gezin - Geïmmigreerd binnen 120 dagen na immigratie van de partner of binnen 120 dagen na immigratie van de vader of moeder; bij immigratie of binnen 120 dagen na immigratie getrouwd/samenwonend.
  • Arbeid - Aan het werk binnen 120 dagen na immigratie.
  • Asiel - IND-motief asiel (inclusief imputatie CBS).
  • Studie - Aan het studeren binnen 366 dagen na immigratie.
  • Ander doel - Geen van de bovenstaande regels is van toepassing op de immigrant.

De waarnemingen over migratiemotieven zijn gebaseerd op jaarlijkse informatie per 1 januari die het CBS ontvangt van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De koppeling van de gegevens over migratiemotieven met de Basisregistratie Personen (BRP) verrijkt de informatie over migratiemotieven met andere gegevens, zoals sociaaleconomische categorie, herkomstgroepering en verblijfsduur.

Bij de IND zijn alleen personen met een niet-Nederlandse nationaliteit geregistreerd. Het CBS heeft dan ook alleen informatie over de motieven van immigranten met een niet-Nederlandse nationaliteit die naar Nederland komen. Migratiemotieven van emigranten, personen die Nederland verlaten, zijn niet bekend. Van een aantal niet-Nederlandse immigranten is het migratiemotief niet bekend of niet ingevuld. Deze ontbrekende gegevens worden geïmputeerd.