Kwaliteit van leven

Met ‘kwaliteit van leven’ wordt bedoeld het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied zoals zij dat zelf ervaren.
De cijfers voor kinderen worden berekend met behulp van de zogeheten 'Child Health Questionnaire Parent Form 28' ofwel 'CHQ-PF28', ook vaak aangeduid met alleen CHQ. Deze vragenlijst is een veelgebruikte internationale standaard voor kinderen en is in de Verenigde Staten ontwikkeld door Jeanne Landgraf en collega’s (Landgraf et al., 1999). De CHQ bestaat uit 28 meerkeuzevragen. De Nederlandse versie van deze 28 vragen wordt aan de ouders of verzorgers van kinderen van 4 tot 12 jaar gesteld in de CBS Gezondheidsenquête. De vragen gaan over verschillende deeldimensies van gezondheid. Op basis van de CHQ kan een samenvattende maat voor de fysieke kwaliteit van leven en voor de psychosociale kwaliteit van leven worden samengesteld. Deze samenvattende maten zijn een gewogen combinatie van de antwoorden op alle 28 onderliggende vragen. Naast de twee samenvattende schalen kan ook gekeken worden naar een aantal subschalen die specifieker ingaan op aspecten binnen de fysieke of psychosociale kwaliteit van leven, zoals fysieke belemmeringen, zelfvertrouwen en impact op ouders. De gemiddelde score van groepen kinderen, bijvoorbeeld met en zonder aandoening, kunnen zo met elkaar vergeleken worden. Omdat de metingen gedaan zijn bij een representatieve steekproef uit de hele Nederlandse bevolking kunnen de gemiddelde scores gebruikt worden als Nederlandse referentienormen. Bron: Landgraf J.K., Abetz L., Ware J.E. The CHQ User's Manual. Second Printing. Boston, MA: Healthact, 1999.