Kans

Er wordt hier gerekend met een Odds Ratio (OR), dit is een uitkomst van een logistische regressieanalyse. Deze statistische maat drukt de verhouding tussen de kans dat iemand wel en de kans dat iemand niet verkouden wordt uit. Hoe groter de OR, hoe groter de kans dat iemand verkouden wordt. In een logistische regressieanalyse kan rekening gehouden worden met andere mogelijk storende factoren, zoals in dit geval het leeftijdsverschil tussen de groepen. De precieze OR’s bedragen 1,7 voor ouders met jonge kinderen in vergelijking tot mensen zonder kinderen, 1,5 voor ouders met jonge kinderen in vergelijking tot ouders met basisschoolkinderen, en 1,7 voor ouders met jonge kinderen in vergelijking tot ouders met oudere kinderen.