Onderwijs

Deze sectie omvat alle vormen van openbaar en particulier onderwijs, op elk niveau en voor elk beroep, zowel mondeling en schriftelijk als via radio en televisie; zowel het onderwijs door de instellingen op de verschillende niveaus van het normale schoolstelsel als volwasseneneducatie, alfabetiseringsprogramma's e.d. Ook speciaal onderwijs aan lichamelijk of geestelijk gehandicapte leerlingen valt hieronder. Deze sectie omvat ook het overige onderwijs, zoals autorijscholen. Deze sectie omvat niet het hoofdzakelijk op ontspanning gericht onderwijs, zoals bridge- en golflessen, dansonderwijs

Primair onderwijs
Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen.

Voortgezet en middelbaar onderwijs

Omvat het voortgezet onderwijs en de beroepsopleidende en beroepsbegeleidende leerweg van het mbo en de daarmee vergelijkbare oudere en particuliere onderwijsvormen. Het voortgezet onderwijs omvat het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het praktijkonderwijs.

Hoger onderwijs (tertiair onderwijs)

Omvat hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, onderwijs van de Open Universiteit (voor zover examenprogramma's) en ander, veelal particulier, beroepsonderwijs op dit niveau.