Loonkloof

De loonkloof wordt per bedrijf berekend als het gemiddeld jaarloon van de vijf topverdieners ten opzichte van het jaarloon op voltijdbasis van de gewone werknemers bij het desbetreffende bedrijf. Als maatstaf voor de gewone werknemer geldt per bedrijf de baan waarvoor geldt dat de helft van de werknemers bij het bedrijf meer verdient (op voltijdbasis), en de andere helft minder verdient. Dit is de mediaan. In de gemiddelde loonkloof van de grootste duizend bedrijven telt elk bedrijf voor één.

Het bruto jaarloon omvat naast het basisloon ook de bijzondere beloningen zoals vakantiegeld, dertiende maand en bonussen. De werkgeverspremies voor de sociale premies ten laste van de werkgever, zoals het werkgeversdeel van de pensioenpremies, zijn buiten beschouwing gelaten.