Werkenden

Bij werkenden gaat het om personen met betaald werk voor 12 uur of meer per week. Deze informatie is ontleend aan de enquête OViN (Onderzoek Verplaatsingen in Nederland), waarin respondenten kunnen aangeven 12 tot 30 uur of ten minste 30 uur per week werkzaam te zijn. Deze personen zijn, voor zover zij geregistreerd staan als werknemer in de polisadministratie van UWV of als zelfstandige ondernemer in de gegevens over inkomstenbelastingen van de Belastingdienst, door koppeling met de betreffende registers onder te verdelen naar bedrijfstak (conform Standaard Bedrijfstakindeling SBI2008) en naar werkzaam in loondienst of als zelfstandige. Overigens hoeft een werkende niet per definitie vanwege werk onderweg te zijn. Iemand die betaald werk voor 12 uur of meer per week verricht wordt op een gemiddelde werkdag als werkend gerekend, ook al werkt hij of zij op die dag niet.
Terug naar artikel