Formele en andere vormen van opvang

Tot formele opvang wordt in Europees verband de opvang in een kindercentrum gerekend, zoals in Nederland de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De cijfers die CBS publiceert voor Nederland wijken af van deze Europese cijfers vanwege definitieverschillen. In Nederland wordt onder formele opvang verstaan:

  • dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar
  • buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen– zowel voor als na schooltijd als in schoolvakanties
  • opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau

In de hier gepresenteerde cijfers wordt echter ook het gebruik van peuterspeelzaal tot de formele opvang gerekend. Gastouderopvang is daarentegen meegeteld bij de andere vormen van opvang.