Loonkosten per gewerkt uur

Loonkosten: het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, plus eindheffingen minus loonkostensubsidies.
Gewerkte uren: het totale aantal uren feitelijk gewerkte tijd van werknemers. Niet-gewerkte uren als gevolg van vakantie, adv, ziekte en dergelijke tellen hierbij niet mee, overwerkuren daarentegen wél.