Hervorming zorg

De AWBZ is opgeheven en vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Tegelijk zijn forse verschuivingen opgetreden tussen de verplichte verzekeringen (Wlz en Zorgverzekeringswet (Zvw)), en is een deel van de regie over de zorgaanspraken overgegaan naar de gemeenten (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo/Jeugdwet). De verschuiving tussen Wlz en Zvw heeft in hoofdzaak betrekking op de wijkverpleging, maar ook op de langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en extramurale zorg voor blinden, slechtzienden en doven en slechthorenden. Tegelijkertijd is uit de Zvw de jeugd GGZ en kinder- en jeugdpsychiatrie overgeheveld naar de Wmo/Jeugdwet. Daarnaast zijn de functies begeleiding, ondersteuning en vervoer overgeheveld van de AWBZ naar de Wmo.