Persoonlijk inkomen

In dit onderzoek is het persoonlijk primair inkomen gebruikt. Dit omvat inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Omdat inkomen uit vermogen niet altijd eenduidig is toe te rekenen aan de afzonderlijke personen binnen een huishouden, is dit bestanddeel in het persoonlijk primair inkomen buiten beschouwing gelaten. Het gaat hierbij om het jaarinkomen en om bruto bedragen.