Opheffing van de zogeheten plusregio’s

Een plusregio (ook wel stadsregio genoemd) was tot 2015 een regionaal samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten in een stedelijk gebied. Aan de plusregio waren wettelijke taken toebedeeld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Door de wettelijke afschaffing van de zeven plusregio’s per 1 januari 2015 ontvangen de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Utrecht extra middelen van het Rijk voor verkeers- en vervoerstaken. Vanaf 2016 worden deze middelen toegevoegd aan het provinciefonds. 

De middelen van de overige drie opgeheven plusregio’s (stadsregio Amsterdam, stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden) worden uitgekeerd aan twee nieuwe samenwerkingsverbanden. Het gaat om de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de vervoerregio waarin de stadsregio Amsterdam opgaat. De middelen voor de 2 nieuwe vervoerregio’s blijven verstrekt worden als specifieke uitkering door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Terug naar artikel