Bijlage regelingen en voorzieningen

- Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
- Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong);
- Werkloosheidswet (WW);
- Wet werk en bijstand (WWB);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
- Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
- Bijzondere bijstand;
- Wet sociale werkvoorziening (WSW) indicatie;
- WSW wachtlijst;
- WSW dienstbetrekking:
- WSW regulier dienstverband;
- Ziektewet ;
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) huishoudelijke verzorging;
- Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) persoonlijke verzorging;
- AWBZ verpleging;
- AWBZ individuele begeleiding;
- AWBZ groepsbegeleiding;
- AWBZ zorg met verblijf;
- indicatie AWBZ persoonlijke verzorging ;
- indicatie AWBZ verpleging ;
- indicatie AWBZ individuele begeleiding ;
- indicatie AWBZ groepsbegeleiding ;
- indicatie AWBZ behandeling ;
- indicatie AWBZ kort verblijf ;
- indicatie AWBZ zorg met verblijf;
- Speciaal onderwijs;
- Leerlinggebonden financiering (LGF);
- Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG);
- Compensatie eigen risico (CER);
- Aftrek bijzondere ziektekosten ;
- Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) ;
- Jeugdzorg ondertoezichtstelling;
- Jeugdzorg voogdij;
- Jeugdzorg jeugdreclassering;
- Jeugdzorg ambulante jeugdzorg;
- Jeugdzorg dagbehandeling;
- Jeugdzorg residentiële jeugdzorg;
- Jeugdzorg pleegzorg;
- indicatie AWBZ individuele begeleiding, afgegeven door Bureau Jeugdzorg (BJZ) ;
- indicatie AWBZ groepsbegeleiding, afgegeven door BJZ ;
- indicatie AWBZ persoonlijke verzorging, afgegeven door BJZ ;
- indicatie AWBZ verpleging, afgegeven door BJZ ;
- indicatie AWBZ kort verblijf, afgegeven door BJZ ;
- indicatie AWBZ zorg met verblijf, afgegeven door BJZ ;
- Eerstelijns GGZ, gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) ;- Tweedelijns GGZ, gefinancierd vanuit de Zvw ;
- Overige GGZ, gefinancierd vanuit de Zvw.

Bijlage clusterindeling regelingen en voorzieningen

De afzonderlijke regelingen en voorzieningen kunnen worden samengevoegd tot vijf clusters, te weten (door KING gedaan):

  • Welzijn en zorg: WMO huishoudelijke verzorging, AWBZ (persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, groepsbegeleiding, zorg met verblijf), indicatie AWBZ (persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, groepsbegeleiding, behandeling, kort verblijf, zorg met verblijf);
  • Arbeidsparticipatie: WAO, WIA, WAZ, Wajong, WW, WWB, IOAW, IOAZ, WSW indicatie, WSW wachtlijst, WSW dienstbetrekking, WSW regulier dienstverband;
  • Onderwijs: Speciaal onderwijs, leerlinggebonden financiering;
  • Inkomensondersteuning: bijzondere bijstand, ziektewet, WTCG, CER, Aftrek bijzondere ziektekosten, WSNP;
  • Jeugdzorg: Provinciale jeugdzorg (ondertoezichtstelling, voogdij, jeugdreclassering, ambulante jeugdzorg, dagbehandeling, residentiële jeugdzorg, pleegzorg), AWBZ-indicaties afgegeven door Bureaus Jeugdzorg (persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kort verblijf en zorg met verblijf), gebruik van GGZ betaald vanuit de Zvw (eerstelijns GGZ tweedelijns GGZ en overige GGZ).