Effect van ongezonde leefstijl

Om het effect van een slechte leefstijl op de ervaren gezondheid te meten is gebruik gemaakt van een logistische regressie analyse. Met een logistische regressie analyse kan de invloed van een of meer verklarende variabelen op een dichotome te verklaren variabele worden gemeten. Voor dit onderzoek is onder andere gekeken naar de invloed van leefstijl en combinaties van leefstijlen (rekening houdend met de invloed van geslacht, leeftijd en het hebben van een of meer langdurige aandoeningen) op het wel of niet ervaren van de gezondheid  als minder dan goed. Wat betreft leefstijl(combinaties) is gekeken naar roken, zwaar drinken en onvoldoende bewegen en alle verschillende combinaties daarvan. In een logistische regressie analyse worden de verklarende variabelen onafhankelijk van elkaar bekeken, oftewel, gecorrigeerd voor de invloed van de anderen.

Een van de uitkomsten van  deze analyse zijn zogenaamde “ Odds Ratio’s”. Deze waarden geven binnen een verklarende  variabele per categorie de kans op het wel versus niet hebben van een als minder dan goed ervaren gezondheid  ten opzichte van een andere categorie. Bijvoorbeeld: de kans op een als minder dan goed ervaren gezondheid voor mensen die roken versus die kans voor mensen die niet roken.