Particuliere schuldquote

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van voortschrijdende gemiddelden van het bruto binnenlands product over de laatste vier kwartalen.