EMU-tekort decentrale overheden

Dit betreft het overheidstekort zoals gedefinieerd in de Nationale Rekeningen. Het overheidstekort (ook wel EMU-tekort genoemd) is één van de onderdelen van het Groei- en Stabiliteitspact.
De gegevens in dit artikel zijn ontleend aan de EMU-enquête die de decentrale overheden hebben ingevuld en aangeleverd aan het CBS. Onder decentrale overheden vallen de gemeenten, de provincies, de waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen (onderlinge samenwerkingsverbanden van overheden). De EMU-enquête is een vragenlijst over de verwachting van (de opbouw van) het EMU-saldo. In de enquête worden de verwachtingen van het EMU-saldo gerapporteerd voor meerdere jaren. Het maken van verwachtingen kent zijn beperkingen, waardoor de gegevens uit de EMU-enquête zullen afwijken van daadwerkelijke realisaties.
De gegevens in het artikel en de tabel sluiten aan op de gerapporteerde gegevens in de EMU-enquête van de decentrale overheden. Dat betekent dat zij niet geanalyseerd of bewerkt zijn door het CBS. Wel zijn de gegevens zo nodig door het CBS opgehoogd voor non-respons.