Alleenstaande ouder

Iemand die de enige ouder is in een huishouden. Hierbij is sprake van een particulier huishouden bestaande uit één ouder met één of meer thuiswonende minderjarige kinderen. Voor dit onderzoek is gekeken naar alleenstaande ouders tussen 15 en 65 jaar oud.
Thuiswonende kinderen zijn personen die een kind-ouder relatie hebben met één tot het huishouden behorende ouder of verzorger. Onder thuiswonende kinderen worden ook begrepen adoptie- en stiefkinderen, maar geen pleegkinderen. De burgerlijke staat van de kinderen is buiten beschouwing gelaten.

Voor dit onderzoek is het aantal eenoudergezinnen vastgesteld met behulp van de huishoudensstatistiek dat gebaseerd is op de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).