Laatste rustplaats kost gemeenten 52 miljoen euro

De Nederlandse gemeenten gaven in 2010 samen bijna 173 miljoen euro uit aan het onderhoud en beheer van gemeentelijke begraafplaatsen en overige begraaftaken. De opbrengsten daarvan bedroegen ruim 120 miljoen euro. De afgelopen jaren zijn de lasten harder gestegen dan de baten. De begraaflasten die de gemeenten uit de algemene middelen moesten bekostigen, namen daardoor toe: van 33 miljoen euro in 2005 naar 52 miljoen euro in 2010.

Lasten en baten begraafplaatsen gemeenten

Lasten en baten begraafplaatsen gemeenten

Hoogste netto begraaflasten in kleine gemeenten

Kleine gemeenten geven per inwoner aanmerkelijk meer uit aan begraafplaatsen en overige begraaftaken dan grote, terwijl de opbrengsten maar iets hoger zijn. Per saldo bedroegen in 2010 de begraaflasten per inwoner voor een gemeente met minder dan 10 duizend inwoners gemiddeld 7 euro, tegen 1 euro per inwoner in een gemeente met 100 duizend inwoners of meer.

De naar verhouding hoge netto begraaflasten van kleine gemeenten hangen samen met de regeling die elke gemeente, hoe klein ook, in principe verplicht tot het hebben van een algemene begraafplaats voor alle burgers van de gemeente. De vaste lasten van onderhoud en beheer kunnen in kleine gemeenten over minder inwoners worden omgeslagen dan in grote gemeenten.

Lasten en baten begraafplaatsen naar gemeentegrootte, 2010

Lasten en baten begraafplaatsen naar gemeentegrootte, 2010

Netto lasten in Groningen tien keer zo hoog als in Noord-Brabant

Tussen de provincies zijn er grote verschillen in de begraaflasten die de gemeenten uit de algemene middelen moeten financieren. Per saldo kostten de begraaftaken de gemeenten in Groningen gemiddeld ruim 10 euro per inwoner, terwijl dat in Noord-Brabant maar 1 euro was. In Groningen zijn naar verhouding veel kleine gemeenten, die ieder een of meerdere begraafplaatsen beheren. Daarentegen exploiteert een op de drie gemeenten in Noord-Brabant geen eigen begraafplaats. In deze provincie bevinden zich naar verhouding veel begraafplaatsen die worden beheerd door een kerkgenootschap of stichting.

Netto lasten begraafplaatsen gemeenten naar provincie, 2010

Netto lasten begraafplaatsen gemeenten naar provincie, 2010

Paul van der Beek

Bron: StatLine, Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse