Loonkosten per gewerkt uur

De ontwikkeling van de loonkosten per gewerkt uur betreft de Labour cost index die door Eurostat wordt gepubliceerd voor alle landen van de Europese Unie. Loonkosten zijn het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, verminderd met loonkostensubsidies. Het aantal gewerkte uren is het totale aantal uren feitelijk gewerkte tijd van een werknemer. Niet-gewerkte uren als gevolg van vakantie, adv, ziekte en dergelijke tellen hierbij niet mee, overwerkuren daarentegen wél.

De ontwikkeling van de loonkosten wordt gemeten in de valuta van het desbetreffende land. In 2002 werd de euro ingevoerd in twaalf landen. Inmiddels hebben 17 van de 27 EU-landen de euro ingevoerd. Veranderingen tussen 2001 en 2011 in de wisselkoers van de lokale munt ten opzichte van de euro komen niet tot uiting in de grafiek van de loonkostenontwikkeling. Voor Griekenland is de mutatie 2000-2010 weergegeven, omdat de uitkomst over 2011 nog niet beschikbaar is.

De uitkomsten over loonkosten per gewerkt uur in de nijverheid en de commerciële dienstverlening in 2011 heeft Eurostat berekend door de gegevens uit het Arbeidskostenonderzoek 2008 te extrapoleren met de ontwikkeling van de Labour cost index 2008-2011. De uitkomsten van het Arbeidskostenonderzoek 2008 hebben betrekking op bedrijven met tien of meer werknemers.