Herziene versie: Scholen teren in op reserves

Dit artikel is een aangepaste versie van het artikel dat op 1-2-2012 om 9:30 uur is verschenen. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: In de eerste grafiek is het saldo baten en lasten van basisscholen aangepast. Deze aangepaste cijfers zijn ook doorgevoerd in de maatwerktabel die te vinden is onderaan het artikel onder bronnen bij de tweede bullet. 

In de periode 2006-2010 stegen de lasten van basis- en middelbare scholen harder dan de baten. Hoewel scholen de laatste jaren gemiddeld meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt, heeft een groot aantal nog veel geld in kas.

Saldo baten en lasten van scholen

Saldo baten en lasten van scholen

Kosten personeel relatief sterk gestegen

Dat de lasten van scholen in de periode 2006-2010 harder stegen dan de baten, komt voornamelijk door een toename van de uitgaven aan personeel. De personeelskosten groeiden met 21 procent. Het aantal voltijdbanen nam met 2,5 procent toe; daarnaast kwamen veel leraren in hogere salarisschalen terecht. Ten slotte stegen de cao-lonen met 11 procent. De cao-loonstijging was hoger dan de inflatie in deze periode (7 procent).

Liquiditeit van scholen

Liquiditeit van scholen

Minder scholen met veel geld in kas

Doordat scholen de laatste jaren meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt, is het aandeel scholen met veel geld in kas gedaald. Bij goed financieel management ligt de liquiditeit van een school tussen de zogenoemde signaleringswaarden van 0,5 en 1,5. In 2010 had 73 procent van de scholen een liquiditeit boven de 1,5; een jaar eerder was dat nog 77 procent.

Van de basisscholen had 80 procent in 2010 een liquiditeit boven de 1,5, tegen 47 procent van de middelbare scholen. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat basisscholen doorgaans kleiner zijn dan middelbare scholen. Kleinere scholen houden vaak grotere reserves aan omdat ze meer risico lopen, bijvoorbeeld bij teruglopende leerlingaantallen.

Mark Groen

Bron:
• StatLine, Onderwijsinstellingen; financiën

• Maatwerk, Onderwijsinstellingen; financiën 2006-2010

Financiële positie van onderwijsinstellingen 2006-2008