Geregistreerde criminaliteit

Het totaal in processen-verbaal (van aangifte of ambtshalve opgemaakt) vastgelegde strafbare feiten. In de Politiestatistiek worden alleen de misdrijven geteld. Geregistreerde overtredingen vallen buiten de Politiestatistiek. Van de totale geregistreerde criminaliteit bestaat ruim 80 procent uit vermogensmisdrijven, vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en gezag en de geweldsmisdrijven.