Adopties

In dit artikel gaat het om de zogenaamde ‘gewone’ adopties. Bij een gewone adoptie is geen van de ouders de biologische ouder van het te adopteren kind. Naast de gewone adopties kunnen we stiefouderadopties onderscheiden. Bij een stiefouderadoptie adopteert de (nieuwe) partner van een van de ouders het kind. De familieband met een ouder blijft dus voortbestaan,
terwijl de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt verbroken. Deze stiefouderadopties blijven in dit artikel dus buiten beschouwing. Strikt genomen kan het bij een adoptie om meerdere kinderen gaan. Waar in dit artikel om redenen van de leesbaarheid over adopties wordt gesproken gaat het om het aantal adoptiekinderen.