Resultaat

Het resultaat is het saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming. Dit is het saldo van de baten en lasten van de exploitatie. Bepalend voor dit exploitatieresultaat zijn alle functies. Er heeft dan nog geen bestemming naar en van de reserves plaatsgevonden.