Vogelrichtlijn

De Europese Vogelrichtlijn heeft als doel de verbetering of instandhouding van populaties van vogels. Dat gebeurt op twee manieren: door de bescherming van bepaalde leefgebieden en door een overal geldende bescherming. In Nederland zijn 83 zogenaamde Vogelrichtlijngebieden aangewezen, waarvan er 65 mede zijn aangewezen vanwege hun functie voor doortrekkende en overwinterende watervogels. Alle wetlands zijn inmiddels ook Vogelrichtlijngebied.