Netwerk Ecologische Monitoring

De gegevens komen uit het Watervogelmeetnet. Dat is in een onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), een samenwerkingsverband tussen overheidsinstanties (Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Planbureau voor de Leefomgeving, provincies en CBS).

Het inwinnen van natuurgegevens wordt afgestemd op de informatiebehoefte. De gegevensinwinning wordt grotendeels gefinancierd door het Ministerie van EL&I en wordt meestal uitgevoerd door vrijwillige waarnemers onder coördinatie van particuliere gegevensbeherende organisaties.

In het Watervogelmeetnet worden maandelijks alle overwinterende en doortrekkende watervogels geteld in alle belangrijke moeras- en watergebieden in Nederland. De coördinatie van de tellingen is in handen van SOVON Vogelonderzoek Nederland.