Soorten vorderingen in de bijstandsdebiteurenstatistiek

Terugvordering

Een vordering als gevolg van de toepassing van de terugvorderingsbepalingen in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet investeren in jongeren (WIJ), het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK).

Voorbeelden zijn de door de gemeente verstrekte voorschotten of te veel verstrekte bedragen die vervolgens worden teruggevorderd.

Verwijtbare terugvordering

Terugvordering die ontstaat door het niet of niet volledig (correct) nakomen van de inlichtingenplicht. Er is sprake van verwijtbaar handelen van betrokkene.

Geldlening

Vordering die ontstaat doordat gemeenten aan bijstandsgerechtigden een geldlening hebben verstrekt.

Verhaal

Vordering die aan iemand is opgelegd, omdat hij/zij onderhoudsplichtig is voor zijn of haar (ex-)partner en/of kind. Ook vorderingen die ontstaan zijn als gevolg van nalatenschap, schenking en garantiestellingen vallen hieronder.

Boete/Maatregel

Vordering als gevolg van het opleggen van een verlaging, boete of maatregel.
Het gaat hier om gevallen uit het verleden waar gemeenten een verlaging, boete of maatregel betrekking hebbend op een andere vordering apart registreerde. Tegenwoordig hebben gemeenten de mogelijkheid om het bedrag van een verlaging, boete of maatregel met het bedrag van de betreffende vordering te verrekenen.