Belangrijke achtergrondvariabelen

Maandelijks wordt het consumentenvertrouwen (en de onderliggende deelindicatoren) bepaald voor alle consumenten. Bij de kwartaalcijfers kan echter ook uitgesplitst worden naar deelpopulaties. In dit artikel is gekeken naar de volgende uitsplitsingen:

• Arbeidsmarktsituatie: wel of niet werkzaam
• Zelfgerapporteerd inkomen: laag, midden, hoog
• Geslacht: man of vrouw
• Opleiding: laag, middelbaar of hoog
• Leeftijd: 15-44 jaar, 45-64 jaar of 65 jaar en ouder

Met behulp van een stapsgewijze lineaire regressieanalyse is bepaald welk achtergrondkenmerk het meest bijdroeg aan het consumentenvertrouwen in het derde kwartaal 2009. Daaruit bleek dat geslacht en inkomenspositie (zelfgerapporteerd inkomen) de belangrijkste bijdragen leverden. Arbeidsmarktsituatie, opleiding en leeftijd speelden een kleinere rol. Kwartaalcijfers van het CCO worden niet gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.