Toename libellensoorten

Het Landelijk Meetnet Libellen is een samenwerkingsproject van De Vlinderstichting en het CBS in het kader van het Netwerk Ecologische Monitor (NEM) in opdracht van het Ministerie van LNV – Gegevensautoriteit Natuur.

In totaal worden in dit meetnet jaarlijks op circa 400 routes verspreid over het land libellen geteld. Van elke soort is de index vanaf 1999 berekend, waarbij het jaar 2000 op 100 is gezet. Daarnaast is van elke soort de trend beoordeeld (sterke achteruitgang, matige achteruitgang, stabiel, matige vooruitgang, sterke vooruitgang en onzeker). Slechts enkele zeldzame soorten ontbreken.

Voor vier onderscheiden biotopen of watertypen is de trend van kenmerkende soorten per biotoop bepaald. Kenmerkende soorten zijn volgens de publicatie 'De Nederlandse libellen (Odonata). De Nederlandse Fauna (2002)' aan de vier biotopen toebedeeld. Zie bijgaande tabel Trendbeoordeling en biotoopindeling van 44 soorten libellen