Eerste uitkomsten Landbouwtelling 2009

Uit de eerste uitkomsten van de landbouwtelling 2009 bleek dat de respons in de akkerbouw (26 600 bedrijven met 609 duizend hectare akkerbouwareaal) niet geheel representatief is voor de hele populatie. Hiervoor is zo goed mogelijk gecorrigeerd. Deze eerste raming van de akkerbouwarealen kan daarom alleen gebruikt worden als indicatie.

Het is (medio juli) nog niet bekend hoeveel bedrijven de diverse gewassen zijn gaan verbouwen. Dit levert onzekerheid op over de nu berekende arealen. Aangenomen is dat ruim 44 duizend landbouwbedrijven akkerbouwactiviteiten hebben in 2009.