Formele kinderopvang

Onder formele opvang wordt verstaan:
• dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar
• buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen voor en na schooltijd, en in schoolvakanties
• opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau

De Wet kinderopvang geldt alleen voor formele en bij de gemeente geregistreerde kinderopvang. Informele opvang valt niet onder de wet, evenmin als de opvang op peuterspeelzalen of overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen.

De gegevens over de uitgekeerde toeslagen kinderopvang komen uit het register Regeling Kinderopvangtoeslag van het ministerie van Financiën, peildatum januari 2009. De gegevens zijn voorlopig. Nog niet alle aanvragen zijn ingediend en er kunnen nog correcties door de Belastingdienst worden aangebracht.

Vanaf 1 januari 2007 betalen werkgevers verplicht mee aan de kosten van kinderopvang van de werknemers. Deze bijdrage is onafhankelijk van het inkomen. Daarnaast kunnen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid ontvangen. Zowel de werkgeversbijdrage als de overheidsbijdrage worden door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Voorwaarde is dat zowel de aanvrager als de eventuele toeslagpartner werken, een opleiding volgen of aan een inburgerings- of re-integratieproject meedoen.