Bermen

De flora van de bermen wordt naast die van bossen, houtwallen, duinen, heide, graslanden en moerassen gemeten in het Landelijk Meetnet Flora. Dit is een meetnet met circa 10 duizend proefvlakken op vaste locaties, waarin alle plantensoorten ieder vierde jaar worden geteld. Naast het CBS nemen provincies, Rijkswaterstaat en MNP aan dit meetnet deel. Het meetnet is in 1999 gestart met een aantal provincies. Sinds 2002 wordt in alle provincies gemeten.