Schoolgebouwen voor het primair onderwijs

Tot primair onderwijs worden in dit artikel het basisonderwijs (inclusief het speciaal basisonderwijs) en het speciaal onderwijs (basis en voortgezet onderwijs) gerekend zoals vanaf 1 augustus 1998 geregeld in respectievelijk de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC). Als bron is gebruik gemaakt van het onderwijsinstellingenregister (BRIN) van het ministerie van OCW.

Meerdere van deze schooltypen kunnen zich op één adres in hetzelfde gebouw bevinden. Ook kunnen meerdere scholen van hetzelfde type primair onderwijs op hetzelfde adres gevestigd zijn. In de berekeningen worden beide gevallen als één schoolgebouw aangemerkt. De rijdende scholen zijn van de berekeningen uitgesloten.

Op 1 september 2007 zijn 9 128 duizend schoolgebouwen in gebruik met een afzonderlijk adres (Basisregistratie Instellingen Onderwijs). Hiervan zijn er 9 064 met een coördinaat gelokaliseerd.
De afstand van een schoolgebouw tot een rijks- of provincieweg is de hemelsbrede afstand van de adrescoördinaat van het gebouw, veelal gelegen bij de voordeur, tot het hart van de dichtstbijzijnde hoofdrijbaan van de rijks- en provinciewegen.