Meer fosfaat en stikstof verwijderd uit afvalwater

Steeds meer rioolwaterzuiveringsinstallaties nemen extra maatregelen om de lozing van fosfaat en stikstof in het afvalwater tot het minimum te beperken. Europese regelgeving om oppervlaktewater te beschermen heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.

Rioolwaterzuiveringsinstallaties met extra voorzieningen

Rioolwaterzuiveringsinstallaties met extra voorzieningen

Meer inspanningen om water te zuiveren

Nederland telt circa 370 rioolwaterzuiveringsinstallaties. In 2005 namen zeven op de tien installaties extra maatregelen om fosfaat te verwijderen uit het afvalwater, zes van de tien hebben extra voorzieningen getroffen om stikstof te verwijderen. In 1990 spande nog geen één op de tien waterzuiveringsinstallaties zich extra in om afvalwater te zuiveren van fosfaat en stikstof.

Grote toename zuiveringsrendement

Door de extra inspanningen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties is het zuiveringsrendement sterk toegenomen. In 2005 werd ruim 81 procent van de aangevoerde hoeveelheid fosfaat uit het afvalwater verwijderd, tegen 57 procent in 1990. Het zuiveringsrendement voor stikstof nam toe tot 74 procent in 2005.

Zuiveringsrendementen

Zuiveringsrendementen

Europese doelstellingen bijna gehaald

De Europese eis om op jaarbasis landelijk een zuiveringsrendement van 75 procent te behalen, was voor fosfaat al in 1996 behaald. Voor stikstof is de verwachting dat in 2006 voor het eerst aan deze eis zal worden voldaan.

Fosfaatverwijdering steeds meer biologisch

Vanoudsher gebruiken de waterzuiveringsinstallaties chemicaliën om het fosfaat te verwijderen. Deze chemische defosfatering is evenwel duur vanwege de inkoop van chemicaliën. De biologische fosfaatverwijdering, waarbij speciale bacteriën fosfor opnemen, is de laatste jaren sterk in opmars. In 2005 werd deze methode al door 42 procent van de installaties toegepast. In 1995 deed nog 7 procent dat. Stikstofverwijdering gebeurt altijd volledig biologisch.

Methoden voor fosfaatverwijdering

Methoden voor fosfaatverwijdering

Tjerk ter Veen, Ronnie Huwaë en Kees Baas

Bron: StatLine, Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling